Leira-Nitelva – vannovervåking

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

Rambøll har blitt tildelt det strategisk viktige oppdraget med to års vannovervåking av vannområdet Leira-Nitelva. Leira er nemlig valgt ut som ett av 30 norske pilotområder for testing av hvordan forvaltning av vann skal gjennomføres, og er synkronisert med implementeringen av EUs vanndirektiv i Europa.

Rambøll har blitt tildelt det strategisk viktige oppdraget med to års vannovervåking av vannområdet Leira-Nitelva. Leira er nemlig valgt ut som ett av 30 norske pilotområder for testing av hvordan forvaltning av vann skal gjennomføres, og er synkronisert med implementeringen av EUs vanndirektiv i Europa.

Vannovervåking er en viktig oppgave for å kunne ha en god vannforvaltning. Med dette oppdraget blir Rambøll med på å forvalte vannet i et stort område som er meget tett befolket.

Leira inngår i første planperiode hvor målet er god økologisk tilstand innen 2015, mens Nitelva er i andre planfase og skal nå vannforskriftens målsetting innen 2021. Dette er en stor utfordring og krever at Rambøll har høy kvalitet på levering i dette oppdraget.

Påvirkes av befolkningsøkning og endret klima
Hovedutfordringen i vannområdet Leira-Nitelva er knyttet til eutrofiering, vassdragsinngrep, sur nedbør og fremmede arter. I tillegg er det ventet sterk befolkningsøkning i området og endrede klimaforhold med villere, våtere og kraftigere nedbør, som vil påvirke vassdraget negativt. Arbeidet Rambøll gjør medvirker til å overvåke og vurdere tilstanden i vassdraget så det lettere kan innføres tiltak for å forbedre forholdene.

Prøvetaking og rapportering
Helt konkret innebærer vannovervåkingen å ta vannprøver på 24 utvalgte prøvepunkter to ganger i måneden. Den kjemiske og fysiske tilstanden på vannet blir så løpende rapportert til vannområdet Leira-Nitelva og de 9 kommunene der prøvetakingen har foregått.

I tillegg skal en større rapport med årstrender bli presentert og publisert hvert år, slik at også de som ikke jobber innenfor faget – blant annet lokalbefolkningen – forstår og fatter interesse for innholdet. Dette er viktig fordi mange følger kritisk med hva som blir gjort med vannet i nærområdet.

Enkel og lettfattelig oversikt over vanntilstanden
Rambøll har meget god kunnskapsgrunnlag innen vassdrag og påvirkning fra nedbørsfelt, og kan derfor gi oppdragsgiver en enkel forståelig oversikt over endringer i den økologiske tilstanden. En enkel oversikt vil være av stor nytteverdi for oppdragsgiver fordi den lett kan videreformidles til den enkelte innbygger. Forståelige opplysninger om den økologiske tilstanden i nærmiljøet engasjerer som regel lokalbefolkning i positiv retning, som igjen kan bidra til en økologisk bedring i vassdraget.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites