dcsimg Jord og grunnvann - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jord og grunnvann

Rambøll har bred erfaring med kartlegging, risikovurdering og forurensningsreduserende tiltak i jord, sedimenter og vann ved en rekke eiendommer, i vann og i sjø både i inn- og utland. Vi gjennomfører oppdragene våre i flerfaglige team bestående av ingeniører, hydrogeologer, geologer, kjemikere, biologer, miljøvernforkjempere og anleggs- og infrastrukturteknikere, og rådgir både private og offentlige utviklere lokalt og internasjonalt.

 
Vann i parken
 
 

Forurenset jord og vann utgjør alvorlige miljøproblemer. Økt bevissthet og tydelige krav fra samfunn og myndigheter legger premisser for eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, industri og andre om miljøvennlig adferd.

Rambølls kompetanse dekker et bredt spekter av tjenester innen forurensning og miljø. Vi tilbyr profesjonell kompetanse og knowhow i alle faser av de miljøtekniske undersøkelsene, fra innledende kartlegging og undersøkelse til risikovurdering, modellering av spredning, planlegging og gjennomføringen av de forurensningsreduserende tiltakene. Vi har også det nødvendige tekniske utstyret for å kunne studere og dokumentere forurensning i jord, vann og grunnvann og til å overvåke gjennomføringen av tiltaket.

Effektive tiltak i forurenset jord

Før du kan starte med opprydding i forurenset grunn krever forurensningsmyndigheten en tiltaksplan. Rambøll bruker sin brede kompetanse og erfaring med å gjennomføre forurensningsreduserende tiltak til å utarbeide en plan som du som kunde og forurensningsmyndigheten finner tilfredsstillende.

Rambølls erfaring innenfor forurensningsreduserende tiltak inkluderer blant annet fjerning, forebygging ved pumping og stabilisering og solidifisering. I denne type saker legger vi stor vekt på å benytte beste teknologi og vår brede kunnskap. Sammen med våre kolleger internasjonalt innehar vi den fremste kompetansen på området. Vi benytter avansert utstyr for testing og gjennomføring.

Bistår innen miljøvennlig grunnvarme

Mange bygg bruker omtrent like mye energi på kjøling om sommeren som oppvarming om vinteren. Kravene om å redusere klimagassutslippene og dreie forbruket over på fornybar energi er styrket de siste årene, hvilket aktualiserer utnyttelsen av grunnvarme både til kjøling og oppvarming. Et slikt anlegg kan om sommeren kjøle bygget ved å dumpe overskuddsvarme i brønnene. Den samme varmen benyttes til oppvarming om vinteren. Vi i Rambøll planlegger og bygger grunnvarmeanlegget. Vår allsidige og utstrakte kompetanse gjør det mulig å vurdere de hydrogeologiske forholdene, beregne energibehovet i bygget, velge riktig løsning for ditt bygg, dimensjonere anlegget og sørge for den praktiske gjennomføringen av det tekniske arbeidet.

Spesialkompetanse innen sanering av oljetanker

Tanker som permanent er ute av bruk skal tømmes og graves opp. I Rambøll har vi spesialkompetanse innen sanering av oljetanker. Vi kartlegger tankens plassering, tømmer tanken for innhold og avgasser tanken og rørgatene. Tankene blir kjemisk rengjort og luftes. Restprodukter er å betrakte som farlig avfall og leveres til godkjent deponi. Vi tar ansvaret for hele arbeidsoperasjonen inkludert HMS.

Bistand med periodisk kontroll av oljetanker

Forurensningsforskriften stiller krav om regelmessig kontroll av nedgravde tanker, for produkter med flammepunkt over 23oC. En nedgravd oljetank er en tank som ikke kan inspiseres fra alle sider. For GUP-tanker kreves det en tetthetsprøve etter to års drift, og deretter er det 28 år til neste kontroll. Ståltanker skal kontrolleres første gang etter 15 år, siden med fem års intervaller. Dokumentasjon skal sendes inn til kommunen. Rambøll kan ta på seg alt fra kartlegging til sluttdokumentasjon.


Relaterte tjenester

Konsekvensutredninger og myndighetskontakt, Taksering av miljøskadet eiendom

 

Relevante markedsområder

 
Biedjovággi gruver
Gruver
Som partner for gruveindustrien er Rambøll en brobygger mellom tiltakshaver, myndigheter og lokalsamfunnet – helt fra leteprosessen til avslutning og etterbruk av industriområdet.
Mer om vår kompetanse innen gruver

Kontakt

Vibeke Riis
Vibeke Riis
Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T950 80 010
Evibeke.riis@ramboll.no
Rita Løberg
Rita Løberg
Avdelingsleder
T917 06 550
Erita.loberg@ramboll.no