Trafikksimulering

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Når nye trafikksystemer planlegges skal både fremkommelighet, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet ivaretas. Rambøll har bred kompetanse innenfor trafikkmodeller, og kan bistå med å velge de beste trafikkløsningene.

En transportmodell er et viktig hjelpemiddel når man skal studere sammenhenger i et trafikksystem. I modellen kan det kodes ulike trafikk­løsninger. Løsningene kan sammenlignes og på den måten kan beste løsning velges. Det finnes flere ulike transportmodeller, som tar for seg alt fra ett enkeltkryss til større byer.

Simuleringsverktøy gir et realistisk fremstilling av trafikkbildet

Rambøll har et stort trafikkmodellmiljø. Til små og middels store områder bruker vi simuleringsverktøyet VISSIM. Fordelen med VISSIM er den grafiske presentasjonen. Når modellen kjører er det mulig å se bevegelsen til biler, fot­gjengere og syklister i vegnettet. Hvis vegnettet blir overbelastet kan man se kødannelsen, og hvordan køen varierer i lengde og varighet. På denne måten vil interesserte uten trafikkfaglig bakgrunn kun­ne forholde seg til en konkret problemstilling.
 
I tillegg til det visuelle vil modellen også samle informasjon om kølengder, forsinkelse og lignende. På denne måten er det mulig å sette ulike alternativer opp mot hverandre. Modellen er svært allsidig, og alle typer trafikkløsninger kan analyseres ved hjelp av VISSIM.

Bred erfaring fra ulike typer trafikkanlegg

Rambøll har erfaring fra mange typer trafikkanlegg. Gjennom prosjekter har vi utført analyser for motorveier, signal- og vikepliktsregulerte kryss, rund­kjøringer, kollektivfelt, sambruksfelt, fergeterminaler, bussterminaler, parkeringsanlegg, fotgjengere og trikk. Ved å trekke inn ekspertise fra ulike fagområdet kan vi sette sammen et tverrfaglig team, og gjennomføre alle mulige utredninger innenfor trafikkfeltet. Rambøll har også kontorer over hele landet, og har på den måten god kjennskap til lokale forhold.

Prosjekter

Nonneseter - simulering i VISSIM

Hordaland fylkeskommune har engasjert Rambøll til å etablere VISSIM-modell for å visualisere trafikkavviklingen i terminalområdet Nonneseter og omkring­liggende veinett i Bergen.

E18 - simulering i VISSIM

Statens vegvesen engasjerte Rambøll til å visualisere trafikkavviklingen på E18 i Oslo gjennom simuleringen i VISSIM.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no