Trafikkberegninger

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Utbygginger og ombygging av eksisterende veinettet kan skape nye trafikkmønstre. Rambøll kan bistå med å analysere hva disse even­­­tuelt består i, og på den måten bidra til å sikre best mulig resultat.

Ombygging og nybygging i et om­råde kan påvirke trafikk­møns­teret. Aktuelle tiltak for å mot­virke uønsket trafikk eller for å bedre sikkerheten kan være stenging av veier, nye kryssløsninger, end­ring av antall kjørefelt, signal­regu­l­ering av kryss og lignende. 

Kreves i planprosesser og konsekvensutredninger

I en planprosess kan dette være relevante problemstillinger på regulerings- eller byggeplannivå. Slike vurderinger kan også være nødvendige som en del av en konsekvensutredning for å vurdere konsekvenser av fore­slåtte utbyggingsplaner og ny trafikk­skapende virksomhet. Det er ofte en fordel å ta i bruk et modell­verktøy for å gjennomføre vurderingen.

Vi har relevante verktøy

Rambøll bruker CapCal og SIDRA for kapasitetsvurderinger av enkelt­kryss. Vi har lang erfaring med bruk av begge disse verktøyene. CapCal og SIDRA har ulike styrker og svakheter; vi velger det program­met som er mest hensikts­messig til enhver tid.

Erfaringsmessig er CapCal det beste valget på signal­regulerte kryss, mens SIDRA er best å bruke hvis kryssene har en kompleks utforming. Hvis det er behov for å se på et større område enn kun ett kryss, vil det værefornuftig å gjøre beregninger med VISSIM eller CONTRAM. I tillegg gjør vi manuelle vurderinger av andre forhold, for eksempel trafikk­sikkerhet.

Lang erfaring og tverrfaglig kompetanse

Rambøll har mange dyktige med­arbeidere innenfor flere fagfelt. Ved å trekke inn kompetanse fra tilgrensende fagområder har vi mulighet til å gjennomføre større og komplekse oppdrag. Vi har lang erfaring med trafikkanalyser, og gjennomfører prosjektene raskt og kostnadseffektivt. Rambøll har kontorer over hele landet og har på den måten god kjennskap til lokale forhold.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no