Kollektivtrafikk

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Planlegging av kollektivtrafikk spenner over et vidt register. Rambøll har kompetanse innen alle plannivåer, fra nasjonal planlegging av eksempelvis jernbane til detaljert driftsplanlegging av bussruter.


Vi tilbyr bistand med framkommelighetsstudier og fremkommelighetstiltak. Vi utreder hvilke konsekvenser intrastrukturtiltak av ulik karakter har for kollektivtrafikken. Dette kan være tiltak innenfor vegsektoren eller andre større utbyggingsoppgaver. Vi planlegger terminaler samt utarbeider kollektivtrafikkplaner for fylker og kommuner. Vi har også lang erfaring med arealplanlegging av kollektivtrafikkanlegg, planlegging av skoleskyss og driftsplanlegging.

Spisskompetanse innen terminaler og billetteringssystemer

I Rambøll har vi stor faglig bredde  –  vi dekker alt fra overordnet kollektivplanlegging til skiftplanlegging av enkeltruter. Spesielt har vi spisskompetanse på fysisk utforming av terminaler, samt takst og billetteringssystem. Gjennom våre lokale kontorer har vi god kjennskap til lokale forhold i de fleste deler av Norge. Spesielt gjelder dette i de sentrale byområder. Rambøll er en stor og flerfaglig virksomhet med tung kompetanse både nasjonalt og internasjonalt.

Utvalgte referanser

  • Bistand til Troms fylkeskommune med å utarbeide en samferdselsplan for fylket
  • Bistand til Vegdirektoratet med utarbeidelse av ”Håndbok 232 – kollektivtrafkk”
  • En ny rutestruktur for Sogn og Fjordane
  • Bistand til Statens vegvesen med å implementer aktiv signalprioritering (SIS) i signalanlegg i Oslo

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no