Intelligente transportsystemer

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Intelligente transportsystemer bidrar til å forbedrer trafikksikkerhet og effektivitet i eksisterende infrastruktur, og anvendes innen alle transportformer. Rambøll har lang erfaring fra feltet.

Intelligente transportsystemer vil løse framtidens utfordringer

Det norske samfunnet står overfor mange ut­fordringer innenfor vei- og kollektiv­trafik­ken, og intelligente transportsystemer vil være et sentralt virkemiddel i årene som kommer. Intelligente transportsystemer (ITS) dekker en mengde tiltak som utnyt­ter ny teknologi i samspillet mel­lom trafikanter, alle transport­former og infrastruktur.

Kan bidra til færre ulykker og mindre miljøbelastning

Det tradisjonelle svaret på et problem i samferdsels­sektoren, enten det handlet om en vei som har kapasitetsproblemer eller er ulykkes­belastet, har vært å bygge en ny og bedre vei. ITS er et fagområde i rask utvikling og kan fungere som et supplement og alternativ til tradisjonelle infrastrukturtiltak. Intelligente transportsystemer vil kunne bidra til sterk reduksjon i antall drepte og hardt skadde, kraftig reduksjon i reisetider og en vesentlig reduksjon i miljø­belastninger og bedre informasjon til de ulike trafikant­gruppene.

ITS-strategi for Statens vegvesen

Det er utarbeidet en ITS-strategi for Statens vegvesen for perioden 2010-2019. Strategien tar utgangs­punkt i hovedmålene for Nasjonal transportplan for samme periode, og formuleres følgende:

"Bedre fremkommelighet og reduserte avstands­kostander i og mel­lom regioner, for å fremme bosetning og næringsutvikling i alle deler av landet. Færre drepte og hardt skad­de i veg­trafikken, og fort­­satt høy sik­kerhet i andre transport­former. Et mer miljø­ vennlig transport­system. Et transport­system som er til­gjengelig for alle og som gjør det mulig for alle å leve et aktivt liv."

Disse er ut­fordrende mål­­setninger som krever riktig til­rettelegging.

Spisskompetanse og lang erfaring

Rambøll har mange aktive og samfunnsengasjerte medarbeidere med lang erfaring og kompetanse innen intelligente transportsystemer. Vi har stor faglig bredde og gjennomfører prosjektene raskt og kostnadseffektivt. Rambøll har spisskompetanse innen til­grensende fagområder, som signal­regulering, trafikksimulering (VISSIM), kollektivtrafikk, GIS, logistikk og IKT-infrastruktur. Vi har kontorer over hele landet og har på den måten god kjennskap til lokale forhold. Vi kan tilby bistand i forbindelse med trafikkstyring og overvåkingssystemer på transport­systemet, trafikant­informasjon og sanntidsinformasjon til brukeren av kol­lektiv­tilbudet, Intelligente løsninger på parkerings­problemene, kollektiv­­­prioritering og data­­­innsamling.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no