Geografiske informasjonssystemer

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Ved hjelp av geografiske informasjonssystemer kan Rambøll analysere og kartfeste forhold som veinett eller befolkningssammensetning, og på den måten tilby kunden et viktig hjelpemiddel i by- og regionplanleggingen.

Geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes i digital gjenskapning av fenomener fra den virkelige verden. Slik kan for eksempel vei­nett, kollektivtransport eller befolk­ningssammensetning analy­seres og presenteres i illustrative kart.

GIS er et viktig hjelpemiddel i by- og regionplanlegging, inkludert trafikkplanlegging. Det kan benyt­­tes i de fleste analyser og presen­tasjoner av forhold som lar seg kartfeste.

Eksisterende data gir ny kunnskap

Ved hjelp av GIS-verktøy knyttes stedfestet data til egens­kapsdata, og kart kan presenteres med de variable og faktorer som ønskes. Eksisterende data kan kombi­neres på nye måter som gir ny kunnskap, og kan dermed være del av større analyser.

Utviklingen innen GIS skjer raskt, og den blir stadig en viktigere del av arbeids­prosess og resultat­fremlegging i planleggingen. For­de­lene med å benytte GIS er blant annet de mange mulighetene til å illustrere fenomener og resul­tater på en illustrativ og treffsikker måte.

Gir bedre beslutningsgrunnlag

Rapporter beriket med gode over­siktskart og temakart blir langt lettere å lese og forstå for leseren. I tillegg kan GIS-analyser frem­bringe ny informasjon, verdi­fullt for planarbeidet. Gjennom økt forståelse hos alle involverte parter, vil GIS kunne bidra til et bedre beslutnings­­grunnlag i plan­leggingen.

Teknologi og programvare

Den underliggende teknologien i GIS er databaser som organi­serer data i ønsket format. Ram­bøll bruker ArcGIS i data­bear­beiding og produksjonen av oversiktskart og temakart.

I ana­lyser av sammen­heng mel­lom areal­bruksmønster og transport­behov, samt transport­tilbud og trafikk, bruker vi tilleggs­modulen Network Analyst og ATP-modellen.

Lang erfaring og stor faglig bredde

Rambøll har mange medarbeidere med lang erfaring og kompetanse innen GIS. I tillegg har vi stor faglig bredde innen areal og samferdsel, og spisskompetanse innen blant annet trafikkplanlegging. Vi har også kompetanse på 3D-visuali­sering. Rambøll har kontorer over hele landet og god lokal kunnskap.

 

Prosjekter

Ny oppgang fra Nationaltheatret stasjon - GIS-analyse

I forbindelse med utredning av konsekvenser knyttet til etablering av en ny oppgang fra Nationaltheatret T-banestasjon, ble Rambøll engasjert til å utføre GIS-analyse av gang­avstander, tidsforbruk og befolknings­grunnlag knyttet til ulike alternativer.

Østfoldringen - GIS-analyse

Østfold fylkeskommune har engasjert Rambøll til å utrede potensialet for persontrafikk på Østre linje mellom Rakkestad og Sarpsborg.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no