dcsimg Forurenset jord og grunnvann - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forurenset jord og grunnvann

Rambøll har ledende ekspertise på undersøkelser og håndtering av miljøgifter i jord og grunnvann. Vi kartlegger forurensingsnivå og risikoene som følger med eventuelle miljøgifter, og kommer med tiltak til forbedring der det trengs.

 
Vann i parken
 
 

Forurenset jord og vann utgjør alvorlige miljøproblemer, og stadig strengere krav fra myndighetene berører både byggeprosjekter, industritomter, tankanlegg og eiendom. Våre eksperter undersøker miljøtilstanden i jord og grunnvann, og finner frem til årsaken til forurensingen. Deretter utfører vi tiltakene som må til for å hindre at miljøgiftene sprer seg.

Dette kan vi hjelpe deg med
Rambølls ekspertteam kan bistå med miljøtekniske grunnundersøkelser, RIGm, risikovurderinger, målinger, analyser, tiltaksplaner og sluttrapporter. Våre fageksperter har også ledende kompetanse på å undersøke områder med alunskifer, utforme nye løsninger for deponi, og overvåke eksiterende deponier. Vi har spesialkompetanse på håndtering og sanering av oljetanker, og lang erfaring med akuttforurensing, grunnforurensing, miljøgifter som PFOS og PFAS, massehåndtering, vannovervåkning, miljøbrønner og grunnvannsbrønner.

Kjenner alle lover og regler
Våre eksperter kan håndtere kontakten med myndighetene i alle faser av prosjektet, og vi har god kjennskap til relevant lover og myndighetskrav, som vanndirektivet. Vi kan bistå med igangsettingstillatelser (IG) og graveplaner, og være ansvarlig søker i byggesaker.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen forurenset jord og grunnvann:
Rita Løberg
Rita Løberg
Avdelingsleder
T917 06 550
Erita.loberg@ramboll.no
Vibeke Riis
Markedsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T+47 950 80 010
Evibeke.riis@ramboll.no