Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011

De siste årenes utbygging av barnehagesektoren har gitt en stor økning i antall barnehageplasser og en mer mangfoldig gruppe barn i norske barnehager. Dette har sammen med et stadig større fokus på kvalitet i barnehagen økt behovet for både flere ansatte og mer kompetanse. For å imøtekomme disse behovene dreier flere av tiltakene i Regjeringens strategi seg om deltids- og videreutdanning. Målet har vært å øke rekrutteringen, bidra til å beholde flere i yrket og samtidig heve kompetansenivået.

Førskolelærerutdanning for assistenter mest nyttig

Rambøll Management Consultings evaluering viser at arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter (ABF) er det tiltaket som bidrar mest til oppnåelse av strategiens målsetninger. Gjennom ABF kan assistenter i barnehagen gjennomføre en deltidsutdanning over fire år mens de arbeider deltid i barnehagen og bruker arbeidsplassen aktivt som læringsarena. ABF bidrar på denne måten både til å øke antallet førskolelærere og til å heve det faglige nivået i barnehagen.

Kunnskapsgrunnlag for videre rekrutteringsarbeid

En del av formålet med evalueringen var å identifisere begrensninger og muligheter i rekrutteringsarbeidet og på denne måten skape et kunnskapsgrunnlag for regjeringens videre innsats. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttaler i forbindelse med Kunnskapsdepartementets offentliggjøring av Rambølls rapport at evalueringen vil være til nytte i det videre arbeidet med ny kompetansestrategi for barnehagen, og at den gir grunnlag for nye tiltak for å rekruttere flere dyktige førskolelærere til barnehagen.

Barnehageeier spiller en viktig rolle

Evalueringen viser videre at det er særlig viktig at barnehageeiere gjøres mer ansvarlige og forplikter seg til rekrutteringsinnsatsen i større grad, både gjennom å planfeste barnehagenes rekrutteringsarbeid og ved å legge til rette for at ansatte kan benytte seg av de tilbudene som finnes.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider