dcsimg Status og fremtidsutsikter for pleie- og omsorgsboliger - Rambøll
     
|
16. februar 2017

Status og fremtidsutsikter for pleie- og omsorgsboliger

Halvparten av eldre sykehjem og omsorgsboliger har i dag større mangler. Det viser en ny rapport Rambøll har utarbeidet for KS.

 
I FoU-prosjektet har Rambøll kartlagt rehabiliteringsbehov i eldre omsorgsboliger og utarbeidet fremtidsscenarier for behovet for omsorgsboliger og sykehjem. Gjennom en nasjonal kartlegging avdekkes det at kommunene har omtrent 24 000 institusjonsplasser og 13 300 omsorgsboliger til heldøgns omsorg som er bygget før 1998.

- Omtrent halvparten av dem har større mangler, og henholdsvis 7 prosent av institusjonsplassene og 6 prosent av omsorgsboligene som brukes i dag må rives og erstattes med nye bygninger, forteller prosjektleder Hege Hellvik i Rambøll Management Consulting.

Å fornye den kartlagte bygningsmassen vil koste kommunene om lag 37 milliarder kroner.

Velger å "bruke opp" fremfor å vedlikeholde
I prosjektet fremkommer det også at nasjonale incentiver og føringer i sektoren bidrar til at det er mer lønnsomt for kommunene å bygge nytt, fremfor å ta vare på eldre pleie- og omsorgsbygninger.
- Gode tilskuddsordninger og mer lønnsom drift i nye bygninger bidrar til at det i enkelte kommuner er en bevisst strategi å «bruke opp» bygningene fremfor å vedlikeholde, sier Hellvik.

Prosjektet er løst gjennom et tverrfaglig sammensatt team bestående av byggteknisk og helsefaglig kompetanse hos Rambøll. Det er utarbeidet en delrapport som presenterer kartleggingen av eldre pleie- og omsorgsbygninger og kommunens situasjon knyttet til planlegging for og ivertakelse av denne typen bygninger.
Sluttrapporten omhandler brukerbehov i denne typen bygninger, nå og fremover og baserer seg på en scenrioanalyse av fremtidens behov.

Her finner du sluttrapporten "Boliger til pleie- og omsorgsformål - Egnethet for dagens og fremtidens brukere".

Her finner du delrapporten "Boliger til pleie- og omsorgsformål - Levetid og egnethet"

Hege Hellvik
Seniorkonsulent
T901 03 825
Ehegh@ramboll.com