Ny rapport om hjernehelse

17. februar 2017

Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført «Kartlegging av behandlings- og tjenestetilbudet til personer med nevrologisk skader eller sykdommer». Kartleggingen er gjennomført i perioden august til desember 2016 og baserer seg i hovedsak på intervjuer med pasienter og tjenestetilbydere.

Kontakt

Kristian Roksvaag

Seniorkonsulent
T: +47 4144 2771

Download

Download

I rapporten konkluderes det med at tjenestetilbudet til pasienter med nevrologiske skader og sykdommer ikke oppfyller tre av de seks kvalitetsindikatorer som ble presentert i «Kvalitetsstrategien»[1]. Dette gjelder særlig kronikergruppene, som blir nedprioritert på bekostning av det akutte pasientforløpet.

 

Noen sentrale konklusjoner er:

  • Kommunene og sykehusene snakker mye sammen, men det mangler en god og systematiserende ramme for kommunikasjonen. Dette medfører at pasientene ikke får gode og helhetlige pasientforløp, særlig i overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det bør også i større grad settes av ressurser til at tjenesteutøverne kan prate sammen slik at det ikke kun er lederne som står for kommunikasjonen. En høyere prioritering av ambulante tjenester kan bidra til dette.

 

  • Hverken kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjeneste å utnytte ressursene effektivt nok. I kommunehelsetjenesten gis det i hovedsak kompenserende tiltak, med for lite fokus på rehabilitering og forebygging. Dette kan skyldes mange forhold, men på grunn av Samhandlingsreformen mottar kommunene sykere pasienter enn tidligere. Dette har ført til at innsatsen vris fra forebygging til kompenserende tiltak. Spesialisthelsetjenesten bør derfor i større grad benytte ambulerende virksomhet for å bistå kommunene med spesialisert kompetanse.

 

  • Det er ikke tilgjengelige og likeverdige tjenester for voksne pasienter med habiliteringsbehov. Dette handler om ulik kapasitet på tjenestene fra sted til sted og ulik tilgang til spesialisert kompetanse. Etter vår vurdering er det tilnærmet umulig for helsetjenesten å oppfylle dette kriteriet da det av ulike grunner, som for eksempel geografiske avstander, er svært vanskelig å oppnå tilgjengelige og likeverdige tjenester.


    [1] «Kvalitetsstrategien – Og bedre skal det bli» (Helsedirektoratet 2005)

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider