Ansvarlig og holistisk

Rambølls grunnleggere har helt fra begynnelsen gitt virksomheten en sterk humanistisk og etisk profil. Høy etisk standard, samfunnsansvar og ansatte som trives, er nøkkelelementer i vår forretningsmodell.

Kontakt

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039

En ansvarlig og holistisk tilnærming

I Rambøll ønsker vi å ha en ansvarlig og helhetlig tilnærming i alt vi gjør, og vi arbeider for å utvikle bærekraftige løsninger og samfunnsansvar. Selskapets virksomhet skal være basert på tillit, integritet, gjennomsiktighet og profesjonalitet. Vi tar ikke del i prosjekter som er destruktive overfor menneskeheten.

I Rambøll setter vi våre medarbeidere i sentrum. Vi mener at nøkkelen til vår suksess ligger i våre ansattes motivasjon, dyktighet og hengivenhet. Vi tror også at vår verdikjede går gjennom lojale og fornøyde ansatte og kunder, via samfunnsansvar og -deltagelse til lønnsom og bærekraftig utvikling for selskapet. Denne tankegangen danner basis for selskapets holistiske filosofi.

Etiske retningslinjer (Code of Conduct)

For å sikre at vi til enhver tid lever opp til våre tanker om etisk oppførsel, har vi utformet etiske retningslinjer som er en integrert del av organisasjonen vår. Våre etiske retningslinjer angir standarder for forretningsdriften som forhindrer uhederlige eller ulovlige framgangsmåter. De utgjør hovedreglene som vi må følge for å ivareta vår etiske standard for forretningsdriften.

FNs Global Compact

Rambøll sluttet seg til FNs Global Compact i januar 2007. Dette er et verdensomspennende initiativ for næringslivets samfunnsansvar (Coroprate Responsibility - CR), og gir oss et grunnlag for vårt målrettede arbeid på dette feltet. Det gjør det også mulig for oss å ta i bruk et etablert og globalt anerkjent rammeverk for utvikling, implementering og rapportering av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte retningslinjer og metoder.

En helhetlig forretningsmodell

Siden 1991 har vi formelt implementert et holistisk konsept i vår virksomhet, og gitt modellen betegnelsen "Rambølls holistiske forretningsmodell" (Ramboll Holistic Enterprise Model). Modellen ble utviklet parallelt og samtidig med EFQM-modellen som brukes av The European Foundation for Quality Management (EFQM), og begge modellene er gjensidig inspirert av hverandre. Dermed har vi et rammeverk som på en utmerket måte reflekterer den holistiske filosofien og tjener som en rettesnor for ledelse, utvikling, drift og rapportering innen Rambøll.

Rapportering av holistiske indikatorer og samfunnsansvar

Rambøll publiserte sitt første holistiske regnskap i 1995 for å gi interessentene et fullstendig bilde av selskapets immaterielle resultater og verdiskapning. Holistisk rapportering er etter dette blitt en integrert del av vår økonomirapportering.

Hvert år rapporterer vi framskrittene vi har gjort innen samfunnsansvar i en egen CR-rapport som utgis i forbindelse med årsapporten. Rapportene om sammfunnsansvaret finner du her.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider